Regulamin

REGULAMIN AUKCJI INTERNETOWEJ

na najem komunalnych lokali użytkowych w Poznaniu, która odbędzie się dnia 16 września 2021 r. o godzinie 12:00

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Aukcja prowadzona jest przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. /zwaną dalej „ZKZL sp. z o.o.” lub „Organizatorem”/ w formie  elektronicznej licytacji.

2. Przedmiotem aukcji jest ekspektatywa najmu lokalu użytkowego lub innego składnika komunalnego zasobu użytkowego.

3. Przystępujący do aukcji uprawniony jest do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu (lub innego składnika zasobu), którego ekspektatywa najmu jest przedmiotem aukcji. Późniejsze powoływanie się na wady fizyczne lokalu będzie nieskuteczne względem Organizatora.

4. Celem aukcji jest doprowadzenie do zawarcia umowy najmu z licytantem oferującym najwyższą stawkę miesięcznego czynszu najmu netto, określonej w   złotych polskich.

 

§ 2

Ogólne zasady dotyczące przyszłych umów najmu z licytantami,

którzy w aukcji zaoferowali najwyższą stawkę czynszu.

1. Licytant przyjmuje do wiadomości, że:

a) do zaoferowanej stawki czynszu netto doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w dniu powstania obowiązku   podatkowego;

b) stawka czynszu za powierzchnie dodatkowe (piwnice, wiaty itp.) wyszczególnione wdanej ofercie zostanie określona w wysokości 25% stawki wylicytowanej dla danego lokalu, chyba, że inaczej zostanie wskazane w ofercie;

c) stawka czynszu nie obejmuje dodatkowych świadczeń tj. energii elektrycznej, wywozu nieczystości płynnych, dostawy ciepła, opłat za ciepłą i zimną wodę, opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ochronę obiektu, itp., do zapłaty których zobowiązany jest przyszły Najemca.

2. Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości za wynajmowane powierzchnie leży po stronie ZKZL sp. z o.o.

 

§ 3

Weryfikacja licytantów

1. W aukcji będą mogły wziąć udział osoby i podmioty, które po zarejestrowaniu się na stronie internetowej http://www.aukcjelokali.pl/ uzyskały akceptację  Organizatora.

2. Akceptacja Organizatora zostanie udzielona po pozytywnej weryfikacji spełnienia przez licytanta następujących wymogów:

a) skutecznej rejestracji na stronie internetowej http://www.aukcjelokali.pl/;

b) wpłaty wadium w wysokości określonej w ofercie ekspektatywy najmu lokalu użytkowego podlegającej licytacji;

c) akceptacji niniejszego regulaminu aukcji, do którego załącznikiem będzie wzór umowy, o którym mowa w ust. 11 poniżej;

d) nieposiadania zadłużenia z tytułu czynszi innych opłat za korzystanie z lokali, gruntów lub innych składników zasobu będących w dyspozycji Organizatora lub Miasta Poznania.

3. W przypadku licytowania ekspektatywy najmu kilku lokali, licytant zobowiązany jest do złożenia wadium dla każdego lokalu odrębnie.

4. Wymagane jest przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres e-mail: 

    aukcjelokali@zkzl.poznan.pl

5. W tytule wpłaty wadium należy podać numer indywidulanie wygenerowany dla danego podmiotu/osoby licytującej dostępny po zalogowaniu, nazwę podmiotu/osoby licytującej lokal, z którym/którą zostanie zawarta umowa najmu oraz adres lokalu, na licytację ekspektatywy którego składane jest wadium.

6. W przypadku działania w cudzym imieniu należy przed rozpoczęciem aukcji internetowej przesłać oświadczenie o występowaniu w imieniu osoby trzeciej na      adres e-mail: aukcjelokali@zkzl.poznan.pl

7. Do oświadczenia, o którym mowa w poprzednim ustępie dołącza się pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie.

8. Wadium w wysokości określonej w danej ofercie winno zostać zaksięgowane na koncie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

ING Bank Śląski: 40 1050 1520 1000 0024 3448 0014

                                                                  najpóźniej do dnia 15 września 2021 r./wpływ na konto ZKZL sp. z o.o./,                                                                                                        przy zastrzeżeniu, że bez wpłaty wadium na dany przedmiot aukcji Licytant nie może skutecznie postępować

  

9. Licytantom, którzy nie uzyskali przybicia podczas aukcji, wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po zakończeniu aukcji, tj. do dnia 21 września 2021 r. w formie bezgotówkowej – przelewem na konto, z którego została dokonana wpłata.

10. Wadium wpłacone przez licytanta oferującego najwyższą stawkę miesięcznego czynszu najmu netto (podmiot wygrywający aukcję)po ewentualnym uzupełnieniu do wymaganej kwotybędzie stanowiło zabezpieczenie umowy najmu w postaci kaucji podlegającej corocznej waloryzacji o wskaźnik równy 100% wartości wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” za rok poprzedzający dokonywaną waloryzację i podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu najmu do dyspozycji Wynajmującego, w wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku najmu.

Kaucja będzie podlegać zwrotowi po potrąceniu należności Najemcy wobec Wynajmującego, z tytułu korzystania z lokalu, tj. w szczególności z tytułu zaległego czynszu, odszkodowania za bezumowne zajmowanie przedmiotu najmu, kosztów związanych ze świadczeniami uzyskiwanymi za pośrednictwem Wynajmującego, odsetek, kar umownych, pokryciu szkód powstałych w przedmiocie najmu oraz pogorszenia jego stanu technicznego (ponad zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji).

11. Licytanci, przystępując do aukcji zobowiązani są do zapoznania się ze wzorem umowy najmu lokalu użytkowego, w którym szczegółowo opisane są zasady oraz warunki zawarcia umowy najmu.

12.Przystępując do aukcji licytant nie może zalegać z czynszem i innymi opłatami za korzystanie z lokali, gruntów lub innych składników zasobu będącychw dyspozycji Organizatora lub Miasta Poznania pod rygorem unieważnienia licytacji ekspektatywy najmu danego lokalu,w przypadku wygrania licytacji.

§ 4

Opis oferty i przebieg aukcji

1. Oferta ekspektatywy najmu, będącej przedmiotem aukcji zawiera:

- adres, powierzchnię, położenie (kondygnację) lokalu,

- wywoławczą stawkę czynszu za 1 m­2powierzchni (netto) miesięcznie;

- możliwy termin zawarcia umowy (zwolnienie lokalu) oraz czas na jaki umowa zostanie zawarta;

- kwotę wymaganego wadium.

Ponadto oferta może zawierać:

- stan techniczny

- zakres; wartość robót budowlanych

- dokumentację zdjęciową.

2. Przystąpienie do aukcji jednego licytanta i zaoferowanie ceny wywoławczej jest wystarczające do prawidłowego odbycia aukcji danego przedmiotu aukcji.

3. Czas trwania aukcji wyznacza ZKZL sp. z o.o.i zostanie określony i podany do publicznej wiadomości w komunikacie na stronie internetowej.

4. Czas trwania aukcji wskazany w sposób określony wyżej może zostać wydłużony o tzw. „dogrywki”. Dogrywka jest uruchamiana w momencie, w którym jeden z Licytantów złoży ofertę w ostatniej minucie trwania aukcji.

5. Aukcja zakończy się samoczynnie, jeśli w ostatniej minucie podstawowego czasu trwania aukcji lub w czasie dogrywki nie zostanie złożona nowa oferta  licytanta.

6. Warunkiem wygrania aukcji jest brak kolejnych postąpień w trakcie wyznaczonego czasu trwania aukcji oraz ewentualnych dogrywek.


§ 5

Obowiązki licytanta, który wygrał licytację danego przedmiotu aukcji

1. Licytant, który wygrał aukcję danego przedmiotu aukcji obowiązany jest potwierdzić w ZKZL sp. z o.o. dane podmiotu/osoby uprawnionej do podpisania  umowy.

2. Licytant, który wygrał aukcję danego przedmiotu aukcji zobowiązany jest w następnym dniu roboczym po wygraniu aukcji przesłać na adres e-mail: aukcjelokali@zkzl.poznan.pldane osoby uprawnionej do podpisania umowy.

 § 6

Odpowiedzialność Organizatora

1. ZKZL sp. z o.o. oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych. Wobec powyższego Licytant powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

2. Licytant zobowiązany jest do ochrony loginu i hasła przed nieuprawnionym użyciem.

3. Licytant zobowiązany jest do ochrony Konta przed nieuprawnionym dostępem.

4. ZKZL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze strony: www.aukcjelokali.pl, wynikających z przyczyn  leżących po stronie Licytanta.

5. Licytant przyjmuje do wiadomości, że możliwość dostępu i korzystania ze strony www.aukcjelokali.pl uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń  transmisji danych, zapewnianych przez dostawców usług i transmisji danych, z których korzystają Licytant i ZKZL sp. z o.o.

6. ZKZL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia związane z nieprawidłową transmisją danych.

7. ZKZL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem strony internetowej: www.aukcjelokali.pl.

8. ZKZL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udziałuw a ukcji internetowej osób trzecich podających się za Licytantów. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których korzystanie z systemu przez osobę trzecią nastąpiło w wyniku umyślnego lub nieumyślnego przekazania przez Licytanta informacji niezbędnych do korzystania ze strony internetowej: www.aukcjelokali.pl 


§ 7

Podstawowe warunki umowy najmu
zawartej na podstawie wylicytowanej ekspektatywy

1. Umowa najmu zostanie zawarta z wylicytowaną stawką czynszu, na czas oznaczony 5 /pięciu/ lat (chybaże inny okres zawarcia umowy zostanie wskazany w ofercie danego lokalu) lub na wniosek licytantana czas nieoznaczony.

2. Na wniosek licytanta ZKZL sp. z o.o. może rozważyć zawarcie umowy na czas oznaczony dłuższy niż 5 lat pod warunkiem wykonania przez Najemcę w przedmiocie najmu na jego wyłączny koszt i ryzyko robót budowlanych (na kwotę minimum 500 zł /pięćset złotych/ netto/1m2lub min. 200.000 zł /dwieście tysięcy złotych/ na cały przedmiot najmu. Szczegółowych informacji w tym zakresie oraz dodatkowych kryteriów oceny wniosku udziela Dział Lokali Użytkowych ZKZL sp. z o.o.

3. Zawarcie umowy następuje po spełnieniu warunków:

1) złożeniu oświadczeń wymaganych przy zawieraniu umowy najmu /w szczególności w zakresie, iż nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować egzekucję z majątku własnego lub z majątku firmy, którą dana osoba reprezentuje oraz że nie posiada ten podmiot zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych/,

2) złożeniu I zabezpieczenia umowy według wyboru licytanta:
a) wpłata kaucji;
lub
b) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

zapis w umowie dla wariantu „a”:
„wpłaci na rachunek bankowy Wynajmującego kaucji o wartości trzymiesięcznego czynszu brutto wraz z opłatami za dodatkowe świadczenia związane z korzystaniem z przedmiotu najmu uzyskiwane za pośrednictwem Wynajmującego.
Strony zgodnie postanawiają, że kaucja, o której mowa wyżej, podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik równy 100% wartości wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w dzienniku urzędowym „Monitor Polski” za rok poprzedzający dokonywaną waloryzację i podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu najmu do dyspozycji Wynajmującego, w wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku najmu. Kaucja podlega zwrotowi po potrąceniu należności Najemcy wobec Wynajmującego, z tytułu korzystania z lokalu, tj. w szczególności z tytułu zaległego czynszu, odszkodowania za bezumowne zajmowanie przedmiotu najmu, kosztów związanych ze świadczeniami uzyskiwanymi za pośrednictwem Wynajmującego, odsetek, kar umownych, pokryciu szkód powstałych w przedmiocie najmu oraz pogorszenia jego stanu technicznego (ponad zużycie będące wynikiem normalnej eksploatacji). Wynajmujący zastrzega możliwość zatrzymania części kaucji, nie więcej jednak niż 40% kwoty kaucji na pokrycie ewentualnej niedopłaty z tytułu usług i mediów za okres, który nie został rozliczony do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu (kwota podlegająca zatrzymaniu ustalona zostanie w oparciu o prognozowane zużycie usług/mediów) albo dokonania rozliczenia kaucji w terminie 60 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Najemca określi w formie pisemnej preferowany wariant w dniu protokolarnego przekazania do dyspozycji Wynajmującego przedmiotu najmu.
W czasie trwania umowy najmu Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia z kwoty kaucji wymagalnych należności, jeśli Najemca zalega z ich płatnością co najmniej 30 dni – w takiej sytuacji Najemca jest zobowiązany do uzupełnienia kaucji do pełnej wysokości w wyznaczonym przez Wynajmującego terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem możliwości wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego pisemnego wezwania.”

zapis w umowie dla wariantu „b”

„przedłoży gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wysokości odpowiadającej

3-miesięcznemu czynszowi brutto wraz z opłatami za korzystanie z przedmiotu najmu, uzyskiwanymi za pośrednictwem Wynajmującego, (projekt do akceptacji Wynajmującego przed podpisaniem umowy)”,

3) złożeniu II zabezpieczeniaw postaci aktu notarialnego

zapis w umowie dla tego zabezpieczenia:

„przedłożenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, przed przekazaniem przedmiotu najmu protokołem zdawczo-odbiorczym aktu notarialnego sporządzonego na koszt Najemcy, w którym podda się on rygorowi dobrowolnej egzekucji (art. 777 kpc) odnośnie terminowej zapłaty sumy pieniężnej w wysokości 6 – miesięcznego czynszu brutto wraz z opłatami za korzystanie z przedmiotu najmu, uzyskiwanymi za pośrednictwem Wynajmującego. Najemca zobowiązuje się utrzymywać ważne zabezpieczenie przez cały czas trwania umowy pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu przez Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym.

- przedłożenia w terminie 14 dnia od dnia podpisania umowy, przed przekazaniem przedmiotu najmu protokołem zdawczo – odbiorczym aktu notarialnego sporządzonego na koszt Najemcy, w którym podda się on rygorowi dobrowolnej egzekucji (art. 777 kpc) i który obejmować będzie obowiązek wydania przedmiotu najmu w ciągu 7 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu.

Wynajmujący może odstąpić od umowy najmu, w przypadku nieprzedłożenia aktów notarialnych. W przypadku odstąpienia od umowy, o której mowa wyżej, Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu karę umowną w wysokości 150 % miesięcznego czynszu brutto należnego za przedmiot najmu.”

4) złożeniu III zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego

zapis w umowie dla tego zabezpieczenia:

„W przypadku umowy najmu na czas oznaczony najemca zobowiązuje się do przedłożenia w terminie 14 dnia od dnia podpisania umowy, przed przekazaniem przedmiotu najmu protokołem zdawczo – odbiorczym aktu notarialnego sporządzonego na koszt Najemcy, w którym podda się on rygorowi dobrowolnej egzekucji (art. 777 kpc) i który obejmować będzie obowiązek wydania przedmiotu najmu w ciągu 7 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu.”

5) W przypadku, gdy miesięczna kwota netto czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych będzie niższa od kwoty 750,00 zł, nie stosuje się zabezpieczenia,      o którym mowa w pkt 3.

6) W przypadku, gdy miesięczna kwota netto czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych będzie niższa od kwoty 750,00 zł a umowa będzie zawierana na         czas nieoznaczony nie stosuje się zabezpieczenia o którym mowa w pkt. 4.

4. Przekazanie lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpi po złożeniu przez najemcę wszystkich zabezpieczeń związanych z zawarciem umowy najmu.

5. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.Czas oczekiwania na wymaganie dokumenty Brak uzyskania/posiadania wymaganych zgód nie zwalnia licytanta z obowiązku zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie.W czasie oczekiwania na w/w dokumenty, najemca niebędziezwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu.

6Licytant po podpisaniu umowy najmu będzie uprawniony do wykonania w przedmiocie najmu robót budowlanych, w tym mających na celu ulepszenie przedmiotu najmu, które uzna za konieczne i przydatne do prowadzenia w przedmiocie najmu określonej działalności, pod warunkiem ich wykonania na własny koszt i ryzyko, bez prawa zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów zarówno w trakcie jak i po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku najmu oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego, w treści której określony zostanie zakres rzeczowy, warunki techniczne i ewentualnie termin wykonania robót.

Roboty budowlane i ulepszenia, o których mowa wyżej stają się własnością Miasta Poznania, a Najemca nie będzie dochodził zwrotu wartości poniesionych nakładów w trakcie trwania najmu, jak i po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku najmu i zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu, zarówno względem Wynajmującego jak i Miasta Poznań. Najemca zobowiązany jest do wykonywania prac remontowo-budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia, po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa zgód i pozwoleń.

7Po podpisaniu umowy najmu ewentualna zmiana przeznaczenia lokalu (np. na cele gastronomiczne) następuje na wyłączny koszt i ryzyko najemcy; zmiana przeznaczenia oraz prace remontowo-budowlane z tym związane wymagają uprzedniego zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania oraz uzyskania wszelkich niezbędnych opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, w tym w niektórych przypadkach zgody Wspólnoty Mieszkaniowej jeżeli budynek, w którym zlokalizowany jest lokal, stanowi jej własność – szczegółowe informacje w WUiA UMP, dotyczy to w szczególności zamierzenia dotyczącego prowadzenia w lokalu działalności gastronomicznej lub innej mogącej negatywnie oddziaływać społecznie. Wskazane jest w przypadku planowanego przeznaczenia lokalu na cele mogące negatywnie oddziaływać społecznie uzyskanie przez oferenta przynajmniej wstępnych opinii co do możliwości prowadzenia zamierzonej działalności i zgód, akceptujących dane przeznaczenie, również wskazane jest uzyskanie pozytywnej opinii Rady Osiedla (jednostki pomocniczej Miasta Poznania) z danego obszaru.

8. W przypadku budynków zabytkowych lub leżących w strefie ochrony konserwatorskiej, w przypadku niektórych prac remontowych czy montażu szyldu, wymagane będzie uzgodnienie projektu z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania i uzyskanie akceptacji projektu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Poznania(szczegółowych informacji udzielaZKZL sp. z o.o.)

9. W przypadku budynku będącego własnością Wspólnoty Mieszkaniowej, w przypadku ingerencji w część nieruchomości wspólnej np. w związku z planowanymirobotami budowlanymi, montażem szyldu lub w zakresie wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż lub podawanie alkoholu wymagana jest zgoda Wspólnoty w formie uchwały. Informacje o statusie prawnym budynków znajdują się w ofercie lokalu przeznaczonego do licytacji.

10Po podpisaniu umowy najmu Najemca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń na umieszczenie szyldu lub innego nośnika na elewacji budynku względnie na gruncie, o których mowa w ust. 5, zgodnie zobowiązującymi przepisami, w szczególności Wydziału Przestrzeni Publicznej i Estetyki (ZDM) oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Projekt szyldu lub innego nośnika winien być wykonany zgodnie z Zarządzeniem Nr 196/2012/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad umieszczania urządzeń reklamowych lub szyldów na nieruchomościach Miasta Poznania oraz wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu mającymi na celu ujednolicenie oraz uporządkowanie estetyki szyldów i innych nośników na budynkach oraz gruntach.

W przypadku budynku będącego własnością Miasta Poznania – Najemca może bez dodatkowej zgody i opłaty na rzecz Wynajmującego umieścić w przedmiocie najmu lub na elewacji budynku jedną tablicę, której powierzchnia nie może przekroczyć 5 m2, informującą o prowadzonej przez siebie działalności wskazanej w umowy najmu. W przypadku, gdy powierzchnia nośnika reklamowego przekraczać będzie 5 m2lub w przypadku ustalenia bezumownego zajęcia powierzchni na potrzeby kolejnego nośnika reklamowego naliczone zostanie odszkodowanie za bezumowne korzystanie obliczone na podstawie rynkowych stawek za najem powierzchni reklamowych.

11. Po zawarciu umowy najmu nie będą prowadzone żadne dodatkowe negocjacje w celu obniżenia stawek czynszu. W razie niemożności opłacenia umownego czynszu najmu umowa może być rozwiązana w sposób i ze skutkami określonymi w tej umowie oraz w przepisach kodeksu cywilnego.

12. Stawka czynszu waloryzowana będzie w okresach rocznych wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od marca do lutego następnego roku.


§8

Przejęcie lokalu i zawarcie umowy, o której mowa w § 7

1. Licytant, który wygrał aukcję danego przedmiotu aukcji obowiązany jest zawrzeć umowę najmu w terminie 21 dni od dnia wygrania aukcji.

2. W razie uchylania się od zawarcia umowy, Licytant traci wpłacone wadium.

3. W przypadku nieprzejęcia lokalu, ZKZL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu utraconych korzyści.

  

§ 9

Postanowienia Końcowe

1. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania z aukcji internetowej oferty najmu konkretnego lokalu oraz do  unieważnienia aukcji z ważnych przyczyn.

2. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skreślenia z listy zarejestrowanych klientów, podmiotu/osoby licytującego/cej   lokal, który/która trzykrotnie odstąpiła od zawarcia umowy najmu, po wygraniu aukcji internetowej.

3. Licytant ma obowiązek niezwłocznie aktualizować dane kontaktowe w przypadku ich zmiany.

4. Licytanci są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Licytantów treści o charakterze bezprawnym.

6. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest wzór umowy najmu


UMOWA NAJMUMoje konto
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem