Regulamin

REGULAMIN AUKCJI INTERNETOWEJ

na najem komunalnych lokali użytkowych w Poznaniu

 

1. Aukcja internetowa prowadzona jest przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. /zwany dalej ZKZL sp. z o.o./ w formie elektronicznej licytacji.

2. Przedmiotem aukcji są lokale użytkowe. ZKZL sp. z o.o. może skierować na aukcję internetową także inne składniki zasobu użytkowego.

3. Przystępujący do aukcji zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu. Obejrzenie lokalu możliwe jest po uprzednim umówieniu się z Zarządcą lokalu.

4. Celem aukcji internetowej jest doprowadzenie do zawarcia umowy najmu z licytantem oferującym najwyższą wysokość miesięcznego czynszu najmu netto określonego w złotych, plus podatek od towarów i usług VAT.

Stawki czynszu nie obejmują dodatkowych świadczeń tj. energii elektrycznej, wywozu nieczystości płynnych, dostawy ciepła, opłat za ciepłą i zimną wodę, opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ochronę obiektu, itp., do zapłaty których zobowiązany jest przyszły Najemca.

5. Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości za wynajmowane powierzchnie leży po stronie
ZKZL sp. z o.o.

6. Do aukcji internetowej zostają dopuszczone podmioty, które po zarejestrowaniu się uzyskali akceptację Wynajmującego w formie elektronicznej, po uprzedniej weryfikacji danych podmiotu oraz wiarygodności oferenta.

7. Weryfikacja oferenta następuje:

 • na podstawie osobiście przekazanego do siedziby ZKZL sp. z o.o. wydruku zgłoszenia rejestracyjnego wraz z kopią dokumentów potwierdzających dane podmiotu/osoby licytującego/cej lokal, i jego potwierdzenia przez osoby rejestrujące w Dziale Zasobów Użytkowych w siedzibie ZKZL sp. z o.o.

względnie

 • na podstawie przesłanego elektronicznie wydruku zgłoszenia rejestracyjnego wraz z kopią dokumentów potwierdzających dane podmiotu/osoby licytującego/cej lokal oraz złożonej na konto bankowe Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511 opłaty rejestracyjnej w wysokości 50,00 zł. W tytule wpłaty rejestracyjnej należy podać nazwę podmiotu/dane osoby licytującego/cej lokal, który/która będzie brała udział w licytacji internetowej oraz opis - rejestracja w aukcji internetowej. Opłata rejestracyjna jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po wyrejestrowaniu się oferenta, na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia rejestracyjnego /na wskazane przez nią pisemnie konto/.

W przypadku działania w cudzym imieniu, należy przedstawić oświadczenie reprezentowanego (kopia aktualnego pełnomocnictwa – oryginał do wglądu w siedzibie Wynajmującego przy podpisywaniu umowy, przez wygrywającego aukcję).

8. Oferenci przystępując do aukcji internetowej zobowiązani są do akceptacji regulaminu aukcji.

9. Przystąpienie do aukcji internetowej jednego oferenta i zaoferowanie ceny wywoławczej wystarcza do odbycia aukcji.

10. Licytant, który wygrał aukcję internetową na dany lokal obowiązany jest po wygraniu aukcji potwierdzić w ZKZL sp. z o.o. dane podmiotu/osoby uprawnionej do podpisania umowy.

11. Umowa najmu zostanie zawarta z wylicytowaną stawką czynszu, na czas oznaczony 5 /pięciu/ lat (chyba że inny okres zawarcia umowy zostanie wskazany w ofercie danego lokalu) lub na wniosek klienta na czas nieoznaczony.

Na wniosek przyszłego Najemcy Wynajmujący może rozważyć zawarcie umowy oznaczony 10 /dziesięciu/ lat. W przypadku najmu na czas oznaczony 10 lat, Najemca zobowiązuje się ponieść oprócz nakładów koniecznych wskazanych przez Wynajmującego także inne znaczne nakłady finansowe na przedmiot najmu, w wysokości wskazanej w przepisach prawa miejscowego. Szczegółowych informacji udziela Dział Zasobów Użytkowych ZKZL sp. z o.o.

12. Zawarcie umowy następuje po spełnieniu warunków:

 1. złożeniu oświadczeń wymaganych przy zawieraniu umowy najmu /w szczególności w zakresie, iż nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować egzekucję z majątku własnego lub z majątku firmy, którą dana osoba reprezentuje oraz że nie posiada ten podmiot zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych/,
 2. złożeniu I zabezpieczenia umowy według wyboru najemcy:

  •     złożenie u wynajmującego przed podpisaniem umowy weksla in blanco, poręczonego przez dwóch poręczycieli o udokumentowanych dochodach i ich współmałżonków (podpis małżonka w przypadku gdy wystawcą weksla jest osoba fizyczna) wraz z podpisaniem deklaracji wekslowej określającej sposób wypełnienia weksla oraz tryb i warunki domagania się zapłaty weksla, 

  • lub

  • przedłożenie przez najemcę po podpisaniu umowy, przed przekazaniem przedmiotu najmu protokołem zdawczo-odbiorczym  sporządzonego na jego koszt aktu notarialnego, w którym najemca złoży oświadczenie o poddaniu się rygorowi dobrowolnej egzekucji (art. 777 kpc) odnośnie terminowej zapłaty sumy pieniężnej w wysokości sześciomiesięcznego czynszu brutto wraz z opłatami za korzystanie z przedmiotu najmu uzyskiwanymi za pośrednictwem wynajmującego;
  3. złożeniu II zabezpieczenia według wyboru najemcy (przed podpisaniem umowy):

  • wpłacenie na rachunek bankowy wynajmującego kaucji o wartości trzymiesięcznego czynszu brutto wraz z opłatami za korzystanie z przedmiotu najmu uzyskiwanymi za pośrednictwem wynajmującego. Kaucja podlega zwrotowi po potrąceniu należności wobec wynajmującego z tytułu korzystania z lokalu. Kaucja podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik równy 100 % wartości wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, za rok poprzedzający dokonywaną waloryzację,
  • lub

  • przedłożenie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej o wartości odpowiadającej trzymiesięcznemu czynszowi brutto wraz z opłatami za korzystanie z przedmiotu najmu uzyskiwanymi za pośrednictwem wynajmującego. Co do zasady przyjmuje się, że umowa najmu zawierana jest na czas określony gwarancją bankową lub ubezpieczeniową z możliwością jej przedłużenia po dokonaniu przez najemcę zabezpieczenia należności czynszowych. Okres zabezpieczenia należności gwarancją oraz czas zawarcia umowy /na czas oznaczony względnie nieoznaczony/, Najemca winien uzgodnić z Wynajmującym. Projekt gwarancji wymaga uprzedniej akceptacji ZKZL sp. z o.o.
  4.w przypadku umowy na czas oznaczony najemca zobowiązuje się do przedłożenia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy aktu notarialnego, w którym najemca podda się rygorowi dobrowolnej egzekucji (art. 777 kpc) i który obejmować będzie obowiązek wydania przedmiotu najmu w terminie 7 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy;

  5. w przypadku gdy miesięczna kwota netto czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych będzie niższa od kwoty 750,00 zł, jedynym zabezpieczeniem roszczeń wynajmującego będzie złożenie na rachunku bankowym wynajmującego kaucji o wartości trzymiesięcznego czynszu brutto wraz z opłatami za korzystanie z przedmiotu najmu uzyskiwanymi za pośrednictwem wynajmującego. Kaucja podlega zwrotowi po potrąceniu należności wobec wynajmującego z tytułu korzystania z lokalu. Kaucja podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik równy 100 % wartości wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, za rok poprzedzający dokonywaną waloryzację. W przypadku zwarcia umowy na czas oznaczony ma również tutaj zastosowanie pkt. 4 odnośnie aktu na wydanie. 

13. Przekazanie lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpi po złożeniu przez najemcę wszystkich zabezpieczeń związanych z zawarciem umowy najmu.

14. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy. W czasie oczekiwania na w/w dokumenty, najemca nie jest zwolniony z obowiązku wnoszenia opłat czynszowych za najem lokalu.

15. Najemca zobowiązany jest do wykonania w przedmiocie najmu, na własny koszt i ryzyko, prac remontowo-budowlanych oraz mających na celu ulepszenie przedmiotu najmu po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego. Nakłady remontowo-budowlane i ulepszenia, o których mowa wyżej stają się własnością Wynajmującego, a Najemca nie będzie dochodził zwrotu wartości poniesionych nakładów w trakcie trwania najmu, jak i po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku najmu i zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. Najemca zobowiązany jest do wykonywania prac remontowo-budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym, pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia, po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa zgód i pozwoleń.

16. Ewentualna zmiana przeznaczenia lokalu (np. na cele gastronomiczne) następuje na wyłączny koszt i ryzyko najemcy; zmiana przeznaczenia oraz prace remontowo-budowlane z tym związane wymagają uprzedniego zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania oraz uzyskania wszelkich niezbędnych opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, w tym w niektórych przypadkach zgody Wspólnoty Mieszkaniowej jeżeli budynek, w którym zlokalizowany jest lokal, stanowi jej własność – szczegółowe informacje w WUiA UMP, dotyczy to w szczególności zamierzenia dotyczącego prowadzenia w lokalu działalności gastronomicznej lub innej mogącej negatywnie oddziaływać społecznie. Wskazane jest w przypadku planowanego przeznaczenia lokalu na cele mogące negatywnie oddziaływać społecznie uzyskanie przez oferenta przynajmniej wstępnych opinii co do możliwości prowadzenia zamierzonej działalności i zgód, akceptujących dane przeznaczenie, również wskazane jest uzyskanie pozytywnej opinii Rady Osiedla (jednostki pomocniczej Miasta Poznania) z danego obszaru.

 

17. W przypadku budynków zabytkowych lub leżących w strefie ochrony konserwatorskiej, w przypadku niektórych prac remontowych czy montażu szyldu, wymagane będzie uzgodnienie projektu z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania i uzyskanie akceptacji projektu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Poznania(szczegółowych informacji udziela Zarządca lokalu).

18. W przypadku budynku będącego własnością Wspólnoty Mieszkaniowej, w przypadku ingerencji w część nieruchomości wspólnej np. w związku z planowanymi pracami adaptacyjno-remontowymi, montażem szyldu lub w zakresie wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż lub podawanie alkoholu wymagana jest zgoda Wspólnoty w formie uchwały. Informacje o statusie prawnym budynków znajdują się w ofercie lokalu przeznaczonego do licytacji.

19. W przypadku budynku będącego własnością Miasta Poznania umieszczenie szyldu na elewacji budynku względnie na gruncie komunalnym jest odpłatne i wymaga podpisania uprzednio osobnej umowy najmu; w przypadku ustalenia bezumownego zajęcia powierzchni naliczone zostanie odszkodowanie.

20.  Najemca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń na umieszczenie szyldu lub innego nośnika na elewacji budynku względnie na gruncie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Projekt szyldu lub innego nośnika winien być wykonany zgodnie z Zarządzeniem Nr 196/2012/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad umieszczania urządzeń reklamowych lub szyldów na nieruchomościach Miasta Poznania oraz wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu mającymi na celu ujednolicenie oraz uporządkowanie estetyki szyldów i reklam na budynkach oraz gruntach.

20. Po zawarciu umowy najmu nie będą prowadzone żadne dodatkowe negocjacje w celu obniżenia stawek czynszu. W razie niemożności opłacenia umownego czynszu najmu umowa może być rozwiązana w sposób i ze skutkami określonymi w tej umowie oraz w przepisach kodeksu cywilnego.

21. Stawka czynszu waloryzowana będzie w okresach rocznych wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Zwaloryzowana stawka czynszu obowiązywać będzie od marca do lutego następnego roku.

22. Przystępując do aukcji licytant nie może zalegać z czynszem i innymi opłatami za korzystanie z lokali, gruntów lub innych składników zasobu będących własnością Miasta Poznania pod rygorem unieważnienia licytacji na dany lokal, w przypadku wygrania licytacji.

23. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania z aukcji internetowej poszczególnego lokalu oraz do unieważnienia aukcji z ważnych przyczyn.

24. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skreślenia z listy zarejestrowanych klientów, podmiotu/osoby licytującego/cej lokal, który/która trzykrotnie odstąpiła od zawarcia umowy najmu, po wygraniu aukcji internetowej.

25. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późniejszymi zmianami) informuje, że:

 • dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w postępowaniu dotyczącym najmu,
 • dane osobowe mogą być udostępniane zarządcy obiektu i miejskim jednostkom organizacyjnym uczestniczącym w procedurze najmu,
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do zebranych danych i ich poprawiania.

Oferenci przystępujący do aukcji składają oświadczenie, że dane osobowe podają dobrowolnie i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w zakresie dotyczącym postępowania w zakresie najmu.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. działając na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2015.128 j.t. z późn. zm.), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U.2014.1015 j.t. z późn. zm.) informuje, że oferenci, którzy wylicytują lokal podczas aukcji zobowiązują się do złożenia na żądanie ZKZL Sp. z o.o. indywidualnego upoważnienia do wystąpienia i uzyskania z InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4 (,,InfoMonitor”) informacji gospodarczych o zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor od Związku Banków Polskich (wzór upoważnienia do wglądu w ZKZL sp. z o.o. w Dziale Zasobów Użytkowych).

26. Przed przystąpieniem do aukcji internetowej oferent ma możliwość zapoznania się ze wzorem umowy najmu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

27. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest:

 1. wzór umowy najmu wraz z oświadczeniami do umowy najmu,
 2. wykaz zarządców.
Pobierz załączniki
 
Wykaz Zarządców
Oświadczenia majątkowe oraz umowa na media
Umowa najmu - lokal użytkowy, ogólna
UMOWA najmu lokal użytkowy, wzór 22.01.2016r. Do wysyłki PDF.pdf
Oświadczenie najemcy - wybór zabezpieczenia
Oświadczenie o ochronie przeciwpożarowej

Pomoc
 • Regulamin
 • Polityka prywatności
 • Polityka cookies
Moje konto
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem